Algemene Voorwaarden van Just Dymph, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder KvK nummer 57852413, gevestigd 3341 BL te Hendrik Ido Ambacht aan de Onderdijk nummer 66. 

1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, hierna ook te noemen AV;

1.2 Diensten en producten: het totaal van de tussen Just Dymph en Opdrachtgever of Afnemer overeengekomen te leveren diensten en/of producten. Onder te leveren diensten wordt onder andere verstaan: coaching, meditatie, yoga, massages, lichaamsbehandelingen, dans- en bewegingslessen, entertainment en het organiseren en verzorgen van verschillende workshops en cursussen. Onder te leveren producten wordt onder andere verstaan: accessoires, kleding, boeken, merchandise en handgemaakte producten vervaardigd van natuurlijke materialen. 

1.3 Opdrachtgever en/of Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Just Dymph een overeenkomst heeft gesloten;

1.4 Opdrachtnemer en/of Leverancier: Just Dymph;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding door Just Dymph en Opdrachtgever en/of Afnemer, door middel van het ondertekenen van het (digitale) inschrijfformulier, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken;

1.6 Partij(en): Just Dymph en Opdrachtgever en/of Afnemer gezamenlijk of apart;

1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook elektronische communicatie zoals (maar niet beperkt tot) e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronisch communicatie heeft ontvangen;

1.8: Website: www.justdymph.com  

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

2.1 Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst;

2.2 Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen Just Dymph en Opdrachtgever en/of Afnemer, ook indien Opdrachtgever en/of Afnemer de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Just Dymph heeft verworpen; 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze AV en/of overeenkomst en/of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever en/of Afnemer, die afwijken van of niet voorkomen in deze AV, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: overeenkomst, c: deze AV;

2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Afnemer wordt door Just Dymph uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

3.1 Een aanbod van Just Dymph is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd;

3.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;

3.3 Indien Opdrachtgever en/of Afnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Just Dymph onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever en/of Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden;

3.4 Just Dymph behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.5 Opdrachtgever en/of Afnemer zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens, die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Just Dymph worden verstrekt. Opdrachtgever en/of Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Onder informatie en gegevens wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend verstaan: informatie met betrekking gezondheid, allergieën, lichamelijke en/of mentale aandoeningen/gebreken etc;

3.6 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Opdrachtgever en/of Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever en/of Afnemer;

3.7 Omschrijvingen en prijzen in offertes en op de website worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Opdrachtgever en/of Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen;  

4 REGISTRATIE

4.1 Om optimaal gebruik te maken van de diensten van Just Dymph kan Opdrachtgever en/of Afnemer zich aanmelden via het papieren inschrijfformulier en/of via het inschrijfformulier op de website. Voor inschrijving is voor beide hiervoor genoemde routes een geldig e-mailadres, een (bedrijfs)naam en een telefoonnummer van Opdrachtgever en/of Afnemer vereist, alsmede alle voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en vereiste gegevens en informatie, zoals genoemd in artikel 3.5 van deze AV;  

4.2 Just Dymph verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of Afnemer conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Just Dymph zal na totstandkoming van de overeenkomst via het papieren inschrijfformulier en/of via de website overgaan tot leveren van de overeengekomen dienst en/of product, met ingang van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum, mits door Opdrachtgever en/of Afnemer aan diens betalingsverplichtingen is voldaan;

5.2 Op het inschrijfformulier en op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven binnen welke termijn de producten/diensten geleverd zullen worden;

5.3 Indien Just Dymph de diensten/producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Opdrachtgever en/of Afnemer daarvan in kennis. Opdrachtgever en/of Afnemer kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden;

5.4 De overeengekomen dienst en/of het product wordt door Just Dymph naar eigen inzicht uitgevoerd en/of geleverd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Aan Opdrachtgever en/of Afnemer komt geen enkele instructie bevoegdheid toe ter zake van door de Just Dymph te leveren producten en uit te voeren diensten;

5.5 Door Opdrachtgever en/of Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever en/of Afnemer tijdig en schriftelijk (per mail) aan Just Dymph ter kennis worden gebracht. Just Dymph is gerechtigd deze verlangde wijzigingen te accepteren of te weigeren. In geval van weigering van de verlangde wijziging blijft de oorspronkelijke overeenkomst gelden;

5.6 Door Opdrachtgever en/of Afnemer verlangde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de levertijd door Just Dymph wordt overschreden. Daarop kan door Opdrachtgever en/of Afnemer ten nadele van de Just Dymph geen beroep worden gedaan. De kosten van aangebrachte wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever en/of Afnemer. Wanneer dergelijke wijzigingen een vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Opdrachtgever en/of Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot een vermindering van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Just Dymph kan echter naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen een prijsvermindering tot gevolg hebben. De uit de vertraging in de uitvoering van de dienst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever en/of Afnemer; 

5.7 Opdrachtgever en/of Afnemer is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever en/of Afnemer er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Just Dymph aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever en/of Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Just Dymph gewenste vorm, door Opdrachtgever en/of Afnemer aan Just Dymph worden verstrekt;

5.8 Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever en/of Afnemer verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Just Dymph ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 

5.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Just Dymph het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 BW. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Just Dymph;

6 VERGOEDING EN BETALING

6.1 Opdrachtgever en/of Afnemer betaalt Just Dymph de vergoeding voor de geleverde producten en/of diensten, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel op het inschrijfformulier. Opdrachtgever en/of Afnemer dient betalingen aan Just Dymph volgens de op de webshop en op het inschrijfformulier aangegeven betaalmethoden te voldoen. Just Dymph is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van levering via de website dient betaling direct plaats te vinden. In geval van levering op een andere wijze dan via de webshop, dient betaling plaats te vinden vóór aanvang van de af te nemen dienst van Just Dymph, tenzij Just Dymph uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever en/of Afnemer is overeengekomen. Opdrachtgever en/of Afnemer dient Just Dymph in dat geval te betalen binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur op de wijze die is aangegeven in de overeenkomst. Is de betaalwijze niet aangegeven in de overeenkomst dan dient betaling plaats te vinden op de wijze zoals vermeldt op de factuur, op het bankrekeningnummer van Just Dymph; 

6.2 Alle bedragen, voor zover nodig, zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld;

6.3 Just Dymph zal in het geval van facturering na levering voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever en/of Afnemer; 

6.4 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zullen de nadere termijnen in de overeenkomst of in het inschrijfformulier worden vastgelegd. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt Opdrachtgever en/of Afnemer een aparte factuur; 

6.5 Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen die op de facturen is vermeld, is de wettelijke rente verschuldigd naar het regime van artikel 6: 119 of 119a BW, afhankelijk van de kwalificatie van de overeenkomst als handelsovereenkomst of consumentenovereenkomst. Daarnaast is Just Dymph gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,  gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de Opdrachtgever en/of Afnemer te verhalen;

6.6 Het is Just Dymph toegestaan Opdrachtgever en/of Afnemer bij vooruitbetaling te factureren;

6.7 Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever en/of Afnemer verstrekte  gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Just Dymph het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen;

6.8 Opdrachtgever en/of Afnemer is niet bevoegd tot verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.9 Just Dymph is steeds gerechtigd, alvorens de overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever en/of Afnemer voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen;

7 INFORMATIEPLICHT DOOR OPDRACHTGEVER EN/OF AFNEMER

7.1 Opdrachtgever en/of Afnemer dient er voor zorg te dragen dat Just Dymph onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de dienst van belang kunnen zijn;

8 AFLEVERING EN TRANSPORT

8.1 De leveringstermijn voor te leveren producten wordt door Just Dymph bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Just Dymph is ten opzichte van Opdrachtgever en/of Afnemer verplicht de leverings- termijn zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding daarvan geeft Opdrachtgever en/of Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst. Just Dymph raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, ongeacht waardoor, wordt de leveringstijd voor de duur van de vertraging verlengd;

8.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de vervoerskosten aan Opdrachtgever en/of Afnemer in rekening gebracht;

8.3 Het transport en de verzending van de verkochte producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of Afnemer; 

9 GARANTIES EN RECLAMES

9.1 De door Just Dymph te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en aan de regelgeving, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij een normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De hier genoemde garantie op producten is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij het gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever en/of Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik van deze producten geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden, die daaraan gesteld worden. Just Dymph kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden;

9.2 Wanneer de door de Just Dymph verstrekte garantie een product betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie van Just Dymph beperkt tot de garantie, die door de producent van het product wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

9.3 Opdrachtgever en/of Afnemer heeft de verplichting om direct na de ontvangst van de geleverde producten, grondig te onderzoeken of deze aan de tussen Just Dymph en Opdrachtgever en/of Afnemer gesloten overeenkomst voldoen. Eventuele gebreken moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Just Dymph bekend worden gemaakt. Wanneer de grond van het bezwaar redelijkerwijs niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van 2 dagen, vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt;

9.4 Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de producten zich nog in de toestand bevinden, waarin zij zijn afgeleverd. In het geval van twijfel zal Opdrachtgever en/of Afnemer hebben te bewijzen dat dit het geval is; 

9.5 Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, is Just Dymph slechts gehouden om de producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Opdrachtgever en/of Afnemer te vergoeden, een en ander ter vrije keuze van Just Dymph, met uitsluiting van elk ander recht van Opdrachtgever en/of Afnemer op schadevergoeding;

9.6 Reclames als hiervoor bedoeld, schorten de betalingsverplichting van

Opdrachtgever en/of Afnemer niet op. Opdrachtgever en/of Afnemer is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Just Dymph waarop de reclame geen betrekking heeft;

10 PRIVACY

10.1 Just Dymph heeft in voorkomende gevallen de mogelijkheid én de wens om tijdens de door haar geleverde dienstverlening, onder andere bestaande uit het verzorgen en organiseren van workshops, cursussen en evenementen op locatie, een aantal foto’s en/of video’s te maken van opdrachtgevers en/of Afnemers. Deze foto’s en/of video’s wil Just Dymph kunnen gebruiken voor promotiedoeleinden op Social Media, op de website van Just Dymph of voor drukwerk van Just Dymph. Just Dymph zal altijd Opdrachtgevers en/of Afnemers vooraf schriftelijke toestemming vragen, ofwel meteen bij een eerste contact, ten tijde van uw inschrijving ofwel voorafgaande aan de uitvoering van de betreffende dienstverlening, waarvoor Just Dymph foto’s en/of video’s wil maken. 

11 BEËINDIGING OVEREENKOMST EN ANNULERING

11.1 Wanneer Opdrachtgever en/of Afnemer na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst wenst te annuleren (ontbinden) om welke reden dan ook, heeft Just Dymph naar vrije keuze het recht om Opdrachtgever en/of Afnemer te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat Opdrachtgever en/of Afnemer binnen een door de Just Dymph te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht, alsmede alle daadwerkelijke door Just Dymph gemaakte kosten;

11.2 Just Dymph verwerkt u persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. De wijze waarop Just Dymph dit doet, vindt u terug in de door Just Dymph gehanteerde Privacyverklaring.  

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Just Dymph zal zich inspannen de producten en diensten zo zorgvuldig mogelijk te leveren. Just Dymph kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde producten en diensten.  Opdrachtgever en/of Afnemer is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de geleverde producten en diensten en de gevolgen van dit gebruik;

12.2 Just Dymph draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van Just Dymph zijn echter Opdrachtgever en/of Afnemer, diens gemachtigde en/of andere door Opdrachtgever en/of Afnemer ingeschakelde derden niet gedekt;

12.3 De totale aansprakelijkheid van Just Dymph  jegens Opdrachtgever en/of Afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen (factuur) prijs (inclusief btw);

12.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbepalingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Just Dymph voor de uitvoering van de dienst ingeschakelde derden, waaronder werknemers van Just Dymph, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen;

12.5 Aansprakelijkheid van Just Dymph jegens Opdrachtgever en/of Afnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van persoonlijk letsel, schade door bedrijfs- stagnatie, of  welke  andere  schade dan  ook,  welke  voor  Opdrachtgever en/of Afnemer en/of derden  mocht ontstaan,  is uitgesloten;

12.6 Opdrachtgever en/of Afnemer vrijwaart Just Dymph voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Just Dymph die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever en/of Afnemer van de door Just Dymph geleverde producten of verrichte diensten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove schuld van de Just Dymph; 

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever en/of Afnemer de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Just Dymph meldt;

12.8 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen zijn uitgesloten.

12.9 Buiten de in lid 6 van dit artikel genoemde gevallen rust op Just Dymph jegens Opdrachtgever en/of Afnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Just Dymph;

12.10 In geval van overmacht is Just Dymph niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever en/of Afnemer ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, epidemie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen  waardoor uitvoering van de dienst redelijkerwijs niet van Just Dymph kan worden gevergd, zal de uitvoering van de dienst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie  langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

13 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Just Dymph behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever en/of Afnemer;

13.3 Indien Opdrachtgever en/of Afnemer een wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen;

13.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel;

13.5 Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt, vervallen vorderings- rechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever en/of Afnemer uit welken hoofde ook jegens Just Dymph in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever en/of Afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Just Dymph kan aanwenden;

14.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Just Dymph zal de rechten en bevoegdheden van Just Dymph onder de onderhavige overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde of voorwaarden in de onderhavige overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan;

14.3 De bepalingen van de onderhavige overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden, evenals hun rechtsopvolgers;

14.4 De overeenkomst, de algemene voorwaarden, het verrichten van de dienst, het leveren van een product en alles wat daarmee samenhangt worden beheerst door Nederlands recht;

14.5 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht, tenzij Just Dymph het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd of partijen anders overeenkomen;

14.6 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de 

geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van een oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Deze Algemene Voorwaarden voor Just Dymph zijn opgemaakt in augustus 2019.